آبگرمکن

 

 ge105th

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

 

 

 

HHJHJHHJ

 

گاز مصرفی : طبیعی

حداقل قدرت حرارتی : ۱۹۰۰ کیلو کالری بر ساعت

حداکثر قدرت حرارتی : ۴۵۰۰ کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : ۱۸۰ میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۴۶۰/۳۰۰/۷۰۰ میلیمتر

وزن خالص : ۱۵ کیلوگرم

حداقل مصرف گاز طبیعی : ۲۴/۰ مترمکعب بر ساعت

حداکثر مصرف گاز طبیعی : ۶/۰ مترمکعب بر ساعت

 

 

 نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

 ge165th

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

نوع سوخت : گاز شهری – گاز مایع – برق ۲۲۰ ولت

فرکانس : ۵۰-۶۰ هرتز

توان ورودی : ۲۵۰۰ ولت

ظرفیت مخزن : ۱۶۵ لیتر

فشار آزمایش شده روی مخزن : ۲۱ اتمسفر

رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک

نوع ورق : ST 12

نوع ورق مخزن : گالوانیزه ۴ میلیمتر

وزن با بسته بندی : ۹۹ کیلوگرم

وزن بدون بسته بندی : ۹۸ کیلوگرم

نازل : گاز مایع ۱٫۵ میلیمتر – گاز شهری ۲٫۵ میلیمتر

فشار گاز ورودی : ۱۷۸ میلیمتر ستون آب

قدرت حرارتی : ۸۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت

ارتفاع با کلاهک : ۱۷۸۰ میلیمتر

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 sc60th

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

نوع سوخت : گاز شهری – گاز مایع

ظرفیت مخزن : ۵۵ لیتر

فشار آزمایش شده روی مخزن : ۲۱ اتمسفر

رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک

نوع ورق : ST12

نوع ورق مخزن : گالوانیزه ۲٫۵ میلیمتر

نازل : گاز مایع ۱٫۵ میلیمتر – گاز شهری ۲٫۵ میلیمتر

فشار گاز ورودی : ۱۷۸ میلیمتر ستون آب

قدرت حرارتی : ۵۷۰۰ کیلوکالری بر ساعت

ارتفاع با کلاهک : ۱۴۰۰ میلیمتر

 

 

 

 

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 sc110th

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

نوع سوخت : گاز شهری – گاز مایع

ظرفیت مخزن : ۱۰۵ لیتر

فشار آزمایش شده روی مخزن : ۲۱ اتمسفر

رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک

نوع سوخت : گاز شهری – گاز مایع

ظرفیت مخزن : ۱۰۵ لیتر

فشار آزمایش شده روی مخزن : ۲۱ اتمسفر

رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک

نوع ورق : ST12

نوع ورق مخزن : گالوانیزه ۲٫۵ میلیمتر

نازل : گاز مایع ۱٫۵ میلیمتر – گاز شهری ۲٫۵ میلیمتر

فشار گاز ورودی : ۱۷۸ میلیمتر ستون آب

قدرت حرارتی : ۸۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت

ارتفاع با کلاهک : ۱۵۵۰ میلیمتر

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 sc165th یییییییسسیشس

مشخصات فنی محصول :

 

نوع سوخت : گاز شهری – گاز مایع

ظرفیت مخزن : ۱۶۵ لیتر

فشار آزمایش شده روی مخزن : ۲۱ اتمسفر

رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک

نوع ورق : ST12

نوع ورق مخزن : گالوانیزه ۴ میلیمتر

نازل : گاز مایع ۲ میلیمتر – گاز شهری ۲٫۵ میلیمتر

فشار گاز ورودی : ۱۷۸ میلیمتر ستون آب

قدرت حرارتی : ۸۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت

ارتفاع با کلاهک : ۱۷۸۰ میلیمتر

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 se08th

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

نوع آبگرمکن : برقی دیواری

مدل : SE08

برق مصرفی : ۲۲۰ ولت شهری

وزن : ۹٫۴۰ کیلوگرم

توان مصرفی : ۲۰۰۰ ولت

فرکانس : ۵۰-۶۰ هرتز

ظرفیت مخزن : ۸ لیتر

رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک

نوع ورق : گالوانیزه

ضخامت ورق مخزن : ۲ میلیمتر
نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 se50th

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

نوع آبگرمکن : برقی دیواری

مدل : SE50

برق مصرفی : ۲۲۰ ولت شهری

وزن با بسته بندی : ۱۹٫۸۴ کیلوگرم

وزن بدون بسته بندی : ۱۹٫۴۴ کیلوگرم

توان مصرفی : ۲۵۰۰ ولت

فرکانس : ۵۰-۶۰ هرتز

ظرفیت مخزن : ۳۷ لیتر

رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک

نوع ورق : گالوانیزه

نوع ورق مخزن : گالوانیزه ۲ میلیمتر

ارتفاع تا انتهای لوله خروجی : ۸۰ سانتی متر
 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 se120th

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

نوع آبگرمکن : استوانه ای برقی

مدل : SE 120

نوع سوخت : برق شهری ۲۲۰ ولت

ظرفیت مخزن : ۱۲۰ لیتر

فشار آزمایش شده روی مخزن : ۲۱ اتمسفر

رنگ رویه : پودری الکتراستاتیک

نوع ورق مخزن : گالوانیزه

توان مصرفی : ۲۵۰۰ ولت

ولتاژ : ۲۲۰ ولت

ارتفاع تا انتهای لوله خروجی : ۱۲۶۰ میلیمتر

 

 

 

 

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 sr35th

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

نوع سوخت : گاز شهری – گاز مایع

ظرفیت مخزن : ۳۵ لیتر

فشار آزمایش شده روی مخزن : ۲۱ اتمسفر

رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک

نوع ورق : ST12

نوع ورق مخزن : گالوانیزه ۲ میلیمتر

نازل : گاز مایع ۱٫۵ میلیمتر – گاز شهری ۲٫۵ میلیمتر

فشار گاز ورودی : ۱۷۸ میلیمتر ستون آب

قدرت حرارتی : ۸۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت

ارتفاع با کلاهک : ۱۰۵۰ میلیمتر

 

 

 

 

 
نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

 sr60th یییییییسسشسیشس

مشخصات فنی محصول :

 

نوع سوخت : گاز شهری – گاز مایع

ظرفیت مخزن : ۵۵ لیتر

فشار آزمایش شده روی مخزن : ۲۱ اتمسفر

رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک

نوع ورق : ST12

نوع ورق مخزن : گالوانیزه ۲٫۵ میلیمتر

نازل : گاز مایع ۱٫۵ میلیمتر – گاز شهری ۲٫۵ میلیمتر

فشار گاز ورودی : ۱۷۸ میلیمتر ستون آب

قدرت حرارتی : ۵۷۰۰ کیلوکالری بر ساعت

ارتفاع با کلاهک : ۱۳۸۰ میلیمتر

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 sr165th

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

نوع سوخت : گاز شهری – گاز مایع

ظرفیت مخزن : ۱۶۵ لیتر

فشار آزمایش شده روی مخزن : ۲۱ اتمسفر

رنگ رویه : پودری الکترواستاتیک

نوع ورق : ST12

نوع ورق مخزن : گالوانیزه ۴ میلیمتر

نازل : گاز مایع ۱٫۵ میلیمتر – گاز شهری ۲٫۵ میلیمتر

فشار گاز ورودی : ۱۷۸ میلیمتر ستون آب

قدرت حرارتی : ۸۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت

ارتفاع با کلاهک : ۱۸۰۰ میلیمتر

 

 

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

WP Post Tabs