بخاری گازی

 7000

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

گاز مصرفی : طبیعی

حداقل قدرت حرارتی : ۱۹۰۰ کیلو کالری بر ساعت

حداکثر قدرت حرارتی : ۴۵۰۰ کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : ۱۸۰ میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۴۶۰/۳۰۰/۷۰۰ میلیمتر

وزن خالص : ۱۵ کیلوگرم

حداقل مصرف گاز طبیعی : ۲۴/۰ مترمکعب بر ساعت

حداکثر مصرف گاز طبیعی : ۶/۰ مترمکعب بر ساعت

 

 

 نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

 9000

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

گاز مصرفی : طبیعی

حداقل قدرت حرارتی : ۲۴۰۰ کیلو کالری بر ساعت

حداکثر قدرت حرارتی : ۵۸۰۰ کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : ۱۸۰ میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۵۶۰/۳۰۰/۷۰۰ میلیمتر

وزن خالص : ۱۷٫۵ کیلوگرم

حداقل مصرف گاز طبیعی : ۳/۰ مترمکعب بر ساعت

حداکثر مصرف گاز طبیعی : ۸/۰ مترمکعب بر ساعت

 

 

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 12000

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

 گاز مصرفی : طبیعی

حداقل قدرت حرارتی : ۲۹۰۰ کیلو کالری بر ساعت

حداکثر قدرت حرارتی : ۱۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : ۱۸۰ میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۸۰۵/۳۰۰/۷۰۰ میلیمتر

وزن خالص : ۲۶ کیلوگرم

حداقل مصرف گاز طبیعی : ۳۴/۰ مترمکعب بر ساعت

حداکثر مصرف گاز طبیعی : ۲/۱ مترمکعب بر ساعت

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 18000-clasic

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

گاز مصرفی : طبیعی

حداکثر قدرت حرارتی : ۱۱۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : ۱۸۰ میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۰۰۲/۴۵۱/۱۰۳۷ میلیمتر

وزن خالص : ۴۰ کیلوگرم

حداکثر مصرف گاز طبیعی : ۴۴/۱ مترمکعب بر ساعت
 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

 18000-modern یییییییسسشسیشس
 

مشخصات فنی محصول :

 

گاز مصرفی : طبیعی

حداقل قدرت حرارتی : ۳۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت

حداکثر قدرت حرارتی : ۱۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : ۱۸۰ میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۰۰۵/۳۹۰/۷۹۵ میلیمتر

وزن خالص : ۳۴ کیلوگرم

حداقل مصرف گاز طبیعی : ۳۴/۰ مترمکعب بر ساعت

حداکثر مصرف گاز طبیعی : ۲/۱ مترمکعب بر ساعت
 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

WP Post Tabs