بخاری گازی

 7000

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

گاز مصرفی : طبیعی

حداقل قدرت حرارتی : 1900 کیلو کالری بر ساعت

حداکثر قدرت حرارتی : 4500 کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : 180 میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : 460/300/700 میلیمتر

وزن خالص : 15 کیلوگرم

حداقل مصرف گاز طبیعی : 24/0 مترمکعب بر ساعت

حداکثر مصرف گاز طبیعی : 6/0 مترمکعب بر ساعت

 

 

 نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

 9000

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

گاز مصرفی : طبیعی

حداقل قدرت حرارتی : 2400 کیلو کالری بر ساعت

حداکثر قدرت حرارتی : 5800 کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : 180 میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : 560/300/700 میلیمتر

وزن خالص : 17.5 کیلوگرم

حداقل مصرف گاز طبیعی : 3/0 مترمکعب بر ساعت

حداکثر مصرف گاز طبیعی : 8/0 مترمکعب بر ساعت

 

 

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 12000

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

 گاز مصرفی : طبیعی

حداقل قدرت حرارتی : 2900 کیلو کالری بر ساعت

حداکثر قدرت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : 180 میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : 805/300/700 میلیمتر

وزن خالص : 26 کیلوگرم

حداقل مصرف گاز طبیعی : 34/0 مترمکعب بر ساعت

حداکثر مصرف گاز طبیعی : 2/1 مترمکعب بر ساعت

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 18000-clasic

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

گاز مصرفی : طبیعی

حداکثر قدرت حرارتی : 11000 کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : 180 میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : 1002/451/1037 میلیمتر

وزن خالص : 40 کیلوگرم

حداکثر مصرف گاز طبیعی : 44/1 مترمکعب بر ساعت
 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

 18000-modern یییییییسسشسیشس
 

مشخصات فنی محصول :

 

گاز مصرفی : طبیعی

حداقل قدرت حرارتی : 3000 کیلو کالری بر ساعت

حداکثر قدرت حرارتی : 10000 کیلو کالری بر ساعت

فشار گاز ورودی : 180 میلیمتر ستون آب

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : 1005/390/795 میلیمتر

وزن خالص : 34 کیلوگرم

حداقل مصرف گاز طبیعی : 34/0 مترمکعب بر ساعت

حداکثر مصرف گاز طبیعی : 2/1 مترمکعب بر ساعت
 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

WP Post Tabs