امور اداری

جهت همکاری با این شرکت خواهشمند است فرم پرسشنامه استخدامی را دانلود نموده و پس از پر کردن فرم مذکور آن را  به شماره تلفن ۰۴۱۱۴۲۱۱۱۹۸ فکس نموده و یا با بارگذاری در قسمت ” ارسال فرم “ ، پرسشنامه را ارسال نمائید .

 

 


ارسال فرم پرسشنامه استخدامی

 

تائیدیه ارسال