یخچال فریزر

 

 

 

 

 

 yakhchalth

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

سیستم : نوفراست

حجم کل : ۴۶۰/۵ لیتر

حجم مفید فریزر : ۱۱۰ لیتر

حجم مفید محفظه مواد غذایی تازه : ۲۰۵ لیتر

حجم مفید محفظه سردخانه : ۱۸ لیتر

ولتاژ برق / فرکانس : ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز

گاز مبرد : R134a

ظرفیت انجماد : ۶ کیلوگرم بر ساعت

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۹۳۰/۷۰۰/۷۰۰ میلیمتر

 

 

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

 

01

 

مشخصات فنی یخچال  :

مدل : درب دیجیتال SF-105

سیستم : نوفراست

حجم کل : ۳۸۵ لیتر

حجم مفید محفظه مواد غذایی تازه : ۳۶۰ لیتر

ولتاژ برق / فرکانس : ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز

گاز مبرد : R134a

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۷۴۰/۶۵۰/۵۴۰میلیمتر

 

مشخصات فنی فریزر:

مدل : درب دیجیتال SF-106

سیستم : نوفراست

حجم کل : ۳۱۵ لیتر

حجم مفید محفظه مواد غذایی تازه : ۲۳۳ لیتر

ولتاژ برق / فرکانس : ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز

گاز مبرد : R134a

ظرفیت انجماد : ۷ کیلوگرم

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۷۴۰/۶۵۰/۵۴۰ میلیمتر

 

 

 

 

04

مشخصات فنی یخچال  :

مدل : پانل دار SF-103

سیستم : نوفراست

حجم کل : ۳۸۵ لیتر

حجم مفید محفظه مواد غذایی تازه : ۳۴۰ لیتر

ولتاژ برق / فرکانس : ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز

گاز مبرد : R134a

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۷۹۰/۶۵۰/۵۴۰میلیمتر

مشخصات فنی فریزر:

مدل : پانل دار SF-104

سیستم : نوفراست

حجم کل : ۳۱۵ لیتر

حجم مفید محفظه مواد غذایی تازه : ۲۳۳ لیتر

ولتاژ برق / فرکانس : ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز

گاز مبرد : R134a

ظرفیت انجماد : ۷ کیلوگرم

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۷۹۰/۶۵۰/۵۴۰ میلیمتر

 

 

 

 

سیبیلیییبلیی

مشخصات فنی محصول :

 

سیستم : نوفراست

حجم کل : ۴۶۰/۵ لیتر

حجم مفید فریزر : ۱۱۰ لیتر

حجم مفید محفظه مواد غذایی تازه : ۲۰۵ لیتر

حجم مفید محفظه سردخانه : ۱۸ لیتر

ولتاژ برق / فرکانس : ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز

گاز مبرد : R134a

ظرفیت انجماد : ۶ کیلوگرم بر ساعت

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۹۳۰/۷۰۰/۷۰۰ میلیمتر

 

 

 

 

نمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبیییییییییییییییییییییییییییییلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 

 

 

تتتتتتتت

مشخصات فنی یخچال  :

مدل : درب دیجیتال SF-105

سیستم : نوفراست

حجم کل : ۳۸۵ لیتر

حجم مفید محفظه مواد غذایی تازه : ۳۶۰ لیتر

ولتاژ برق / فرکانس : ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز

گاز مبرد : R134a

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۷۴۰/۶۵۰/۵۴۰میلیمتر

 

مشخصات فنی فریزر:

مدل : درب دیجیتال SF-106

سیستم : نوفراست

حجم کل : ۳۱۵ لیتر

حجم مفید محفظه مواد غذایی تازه : ۲۳۳ لیتر

ولتاژ برق / فرکانس : ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز

گاز مبرد : R134a

ظرفیت انجماد : ۷ کیلوگرم

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۷۴۰/۶۵۰/۵۴۰ میلیمتر

 

 

 

 

مشخصات فنی یخچال  :

مدل : پانل دار SF-103

سیستم : نوفراست

حجم کل : ۳۸۵ لیتر

حجم مفید محفظه مواد غذایی تازه : ۳۴۰ لیتر

ولتاژ برق / فرکانس : ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز

گاز مبرد : R134a

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۷۹۰/۶۵۰/۵۴۰میلیمتر

مشخصات فنی فریزر:

مدل : پانل دار SF-104

سیستم : نوفراست

حجم کل : ۳۱۵ لیتر

حجم مفید محفظه مواد غذایی تازه : ۲۳۳ لیتر

ولتاژ برق / فرکانس : ۲۲۰ ولت/ ۵۰ هرتز

گاز مبرد : R134a

ظرفیت انجماد : ۷ کیلوگرم

ابعاد (طول/عرض/ارتفاع) : ۱۷۹۰/۶۵۰/۵۴۰ میلیمتر

 

 

 

WP Post Tabs